Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

1. Właścicielem łowiska jest przedsiębiorstwo Ośrodek Rekreacyjno-Wędkarski SPINNING spółka z ograniczona     odpowiedzialnością PIOTR ŁUKASZCZYK i ZBIGNIEW ŻEGLEŃ.

2. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta Polskiego Związku Wędkarskiego.

3. Dozwolone są wszystkie przynęty i metody połowu.

4. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania na łowisku jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko celem uiszczenia     opłaty za wstęp na łowisko. Wszystkie złowione ryby przetrzymujemy w siatce wędkarskiej.

5. Posiadanie ważnego BILETU umożliwia wędkowanie na jednym stanowisku wędkarskim jednej osobie.

6. Na łowisku wędkujemy wyłącznie przy pomocy 2 wędzisk na osobę.

7. Opłaty za korzystanie z łowiska są uzależnione od wybranej formy BILETU i połowu ryb na Naszych stawach.

8. Wędkarzom udostępniony zostaje 10 stawów przeznaczonych do połowu ryb, o łącznej powierzchni 36 hektarów.

9. Łowić wolno wyłącznie w stawach przeznaczonych do wędkowania, zabronione jest jakiekolwiek zarzucanie przynęt       do innych stawów oraz boksów do przetrzymywania ryb.

10. Na łowisku może znajdować się wyłącznie osoba wędkująca ewentualnie osoba towarzysząca pod warunkiem        zachowania ciszy. Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska jedynie pod opieka osób dorosłych przy czym                   opiekunem nie może być wędkujący.

11. Obowiązuje zakaz wstępu i przebywania na łowisku osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków        odurzających.

12. W przypadkach niekulturalnego zachowania się wędkarzy lub osób towarzyszących, lub nie stosowania się do        regulaminu gospodarstwo zastrzega sobie prawo do wyproszenia wędkarza.

13. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia łowiska.

14. Właściciel łowiska oraz inne organy upoważnione maja prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku.       Korzystający z łowiska zobowiązuje się do wykonywania poleceń uprawnionych organów ((Pracownicy Spółki)       zadania okazania ważnego BILETU (imiennego) oraz w razie potrzeby dokumentów tożsamości od wędkującej       osoby

15. Niniejsze zezwolenie upoważnia do kontroli koleżeńskiej wędkujących na stawach.

16. Kultura wędkarska pozwala łowić - nie znęcać się nad rybami !!!

17. Złowione ryby wypuszczamy tylko jeżeli nie ucierpiały w trakcie holu. Wpuszczenia dokonujemy bezpośrednio po       połowie. Prosimy nie wpuszczać ryb do wody które mogą nie przeżyć. W takich przypadkach prosimy o zwrócenie       się do obsługi łowiska.

18. Połów ryb na wędki, ilość wędek ograniczona do dwóch sztuk.

19. Prosimy o używanie podbieraka w trosce o kondycję ryb. Podczas łowienia ryby z wody wyjmujemy tylko za       pomocą podbieraka.

20. W przypadku chęci zabrania ryb - oplata wg wagi.

21. Złowione ryby podlegają opłacie według cennika.

22. Złowione ryby mogą zostać kupione przez wędkarzy lub zwrócone bezpośrednio po wyłowieniu do punktu obsługi          łowiska.

23. Zabrania się wnoszenia na teren łowiska jakichkolwiek ryb za wyjątkiem żywca.

24. Po zakończonym połowie należy zwrócić pobrane wyposażenie oraz uregulować należność za złowione ryby.

25. Przy zejściu z łowiska wędkarz oraz osoba towarzysząca bez wezwania przygotowuje bagaż do kontroli. Kontroli             podlegają wszystkie bagaże.

26. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo kontroli osobistej, a także kontroli samochodu. 27. W       przypadku stwierdzenia kradzieży ryb pobierana będzie oplata dodatkowa w wysokości 200% wartości ryby wg       cennika.

28. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieka osób dorosłych. Właściciel        łowiska nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki na terenie łowiska.

29. Przebywanie psów na terenie łowiska wymaga uzyskania zgody obsługi łowiska. Obowiązuje zakaz puszczania              psów bez smyczy i kagańca.

30. Właściciel łowiska nie odpowiada za zagubione mienie osób przebywających na łowisku.

31. W trakcie przebywania na łowisku zabronione jest:

               A - łowienie ryb ze sprzętu pływającego;

               B - układanie złowionych ryb na piasku i trawie;

               C - kąpiel w stawach;

               D- zanieczyszczanie i zaśmiecanie łowiska;

               F - głośne zachowywanie się oraz zakłócanie ciszy i porządku;

               G - niszczenie zieleni i przyrody oraz infrastruktury rybackiej i turystycznej;

32. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych            regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochrona przyrody i rybactwem śródlądowym.

33. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu        przedsiębiorstwa ORW SPINNING.

34. Właściciel łowiska zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo wyłączenia w danym dniu z wędkowania
       z zwiedzania części łowiska, powiadamiając o tym przez ogłoszenie na łowisku i stronie internetowej.

35. Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie.        W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego       regulaminu na tablicy informacyjnej oraz na swojej stronie internetowej.

36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

37. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

38. Korzystający z łowiska i łamiący niniejszy regulamin zostanie wydalony z terenu łowiska bez zwrotu opłat i bez        możliwości ponownego wejścia. Dotyczy to także osób towarzyszących.